Mottoman Motosiklet Klübü Tüzüğü

By  |  0 Comments


Mottoman Motosiklet Kulübü TÜZÜĞÜ’dür

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ :

MADDE 1 : Dernek , MOTTOMAN MOTOSİKLET KULÜBÜ DERNEĞİ’dir.

MADDE 2 : Derneğin merkezi İSTANBUL’ DUR.

DERNEĞİN FLAMA-FORMA RENGİ :

MADDE 3 : Forma ve Flama Rengi , KIRMIZI, SİYAH VE GRİ’dır.

DERNEĞİN AMACI :

MADDE 4 :

Motosiklet ile uğraşan, seven ilgi duyan kitleleri bir araya toplayarak bilinçli ve eğitimli sürücülerin artırılması, motosiklet sevenler arasında dayanışmanın sağlanması, farklı şehir ve ülkelerdeki motosiklet tutkunu motosiklet severler ile kulüp, dernek gibi kullanıcı ve kuruluşlarla iletişimin sağlanması, yurt içi ve dışında geziler düzenleyerek motosikletin sevdirilmesi ve ilginin arttırılması, yapılacak çalışmaların konu ve biçimleri şunlardır:

a) İstanbul il sınırları dahilinde motosiklet sporlarının çeşitli branşlarında, kendi niteliklerine uygun faaliyet ve müsabakalar düzenlemek.

b) Derneğin amacı doğrultusunda, dernek mensuplarının, motosiklet sporlarının gerekli kıldığı ihtiyaçlarını karşılamak üzere, teknik malzeme, materyal ve gereçlerin, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Dermekler Kanunu ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Yönetmeliği hükümleri gereğince dernek adına edinmek.

c) Dernek amaçlarına ulaşmak, derneğe gelir sağlamak, dernek üyelerinin ihtiyaç duyduğu konularda yardımcı olacak kamuya da açık veya kapalı her türlü lokal, restaurant, kafeterya, bar, tamir-bakım atölyesi, garaj, eğitim pisti, servis istasyonu, konusuyla ilgili mağaza gibi işletmeler açmak veya açılmış işletmelere ortak olmak, çalıştırmak, iktisadi işletme kurmak,

d) Derneğin amacına uygun olarak spor alanları temin etmek ve işletmek.

e) Toplantılar, geziler, spor müsabakaları ve faaliyetleri, piyangolar, balolar, eğlenceler, yemekler, konferanslar düzenlemek, eğitim çalışmaları ve kurslar düzenlemek, dernek adına bülten-dergi-katalog gibi yazılı ve görsel yayınlar yayınlamak, gayrimenkul edinmek,

f) Derneğin amacına ulaşması için her türlü kiralama ve satın almada bulunmak ve benzeri işlemler yapmak,

MADDE 5 : Derneğin Gelirleri :

– Üye aidatları,

– 4. Maddenin b,d,e,f, bentlerinde belirtilen çalışma konu ve biçimlerinden elde edilecek gelirler.

– Derneğin malvarlığından elde edilen gelirler.

– Bağışlar ve yardımlar.

– Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanan bağış ve yardımlar.

– Dernek Kanunun 61. Maddesi gereğince ve Spor Klüpleri Yardım Yönetmeliği hükümlerince , Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce yapılacak yardımlar.

– Özel firmalardan, reklamlarının yapılması karşılığı alınacak reklam ücretleri.

ÜYE OLMA – ÜYELİKTEN AYRILMA :

MADDE 7 : Dernekler kanununda aranılan derneğe üye olabilme şartlarına sahip herkes, yazılı bir dilekçe ile üye olma talebinde bulunur. Üyelik talebinde bulunanlar hakkında Yönetim Kurulu 30 gün içinde karar verir ve kararını ilgiliye tebliğ eder.

MADDE 8 : Derneğin üç çeşit üyesi vardır :

a – Asıl üye

b – Aday üye

c – Onursal üye

a – Asıl Üye : Dernek Yönetim Kurulu’na dilekçeyle bizzat başvurarak ve iki asıl üyenin vereceği güvence ile üye olmak isteyen ve bunun gereklerini yerine getirmeyi üstlenen ve isteği yönetim kurulunca kabul edilen Aday Üyeler arasından Yönetim Kurulunca Asıl Üyeliğe uygun görülen gerçek kişilerdir.

Asıl Üyeler normal süresi içinde aidatlarını ödedikleri taktirde, seçme ve seçilme hakkına sahip olurlar.

b- Aday Üye : Dernek Yönetim Kurulu’na dilekçe ile bizzat başvurarak ve iki asıl üyenin vereceği güvence ile üye olmak isteyen ve bunun gereklerini yerine getirmeyi üstlenen, isteği yönetim kurulunca uygun görülerek aday üyeliğe kabul edilen gerçek kişilerdir.

Aday Üyelik süresi azami 3 aydır. Aday üyeler üyelikleri süresince aidatlarını ödemekle yükümlüdürler. Bu süre içinde Aday Üyelerden uygun görülenler Yönetim Kurulu Kararıyla Asıl Üyeliğe alınırlar. Üyeliği uygun görülmeyenlerin Aday Üyelikleri Yönetim Kurulu kararıyla düşürülür.

Aday Üyeler Derneğin tüm faaliyet ve organizasyonlarından faydalanabilir, komisyon ve organizasyonlarda aktif görev alabilirler. Kongrelere katılabilir, söz alabilir, ancak oy kullanamazlar, seçilemezler.

c- Onursal Üye : Zamanla sınırlı olmayarak maddi ve/veya manevi yarar sağlayanlara Yönetim Kurulu kararı ile Onursal Üyelik unvanı verilebilir. Onursal üyelerin aidat ödeme zorunlulukları yoktur. Onursal Üyeler Derneğin tüm faaliyet ve organizasyonlarından faydalanabilir, komisyon ve organizasyonlarda aktif görev alabilirler. Kongrelere katılabilir, söz alabilir, ancak oy kullanamazlar, seçilemezler.

MADDE 9 : Her üye, ayrılma talebini 1 ay öncesinden yazılı olarak

Yönetim Kuruluna bildirmek ve birikmiş aidat borçlarını ödemek şartıyla üyelikten ayrılabilir. Ancak :

a) Haklı sebep olmaksızın üyelik aidatını ödemeyen üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

b) Haklarında Disiplin Kurulunca kesin ihraç kararı verilmiş olanlar, ilk Genel Kurula müracaat edebilirler. Genel Kurul kesin ihraç kararını onaylarsa ihraç edilenler için mahkemeye müracaat hakkı doğmuş olur ve mahkemenin vereceği karar kesin ve bağlayıcıdır.

c) Affa uğramış olsalar bile;
1) Zimmet, ihtilas, irkilap, rüşvet, hırsızlık, yağma (gasp),dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas, kaçakçılık gibi yüz kızartıcı suçlar ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından biri ile mahkum olanlar,
2) Kasten adam öldürme veya yaralama suçundan mahkum olanlar.
3) Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan mahkum olanlar,
4) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeler nedeniyle mahkum olanlar
Kesinlikle dernek üyesi olamazlar. Dernek üyeliğine kabul edilseler bile; hakkında yapılan soruşturma neticesinde; bu fiillerden bir yada birkaçını işlemiş bulunanların üyeliği; istifa dilekçesi beklenilmeksizin yönetim kurulu kararı ile iptal edilir(üyelikten çıkarılır).

Madde 7 – Üyelikten Çıkarılma : Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller ;

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını üç ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
6-Tüzük 9.Maddesinin a-b-c ve d bentlerindeki durumları tespit edilenler,
7-Hakkında tüzük 19. maddesinin a/b/c/d/e/f /g bentlerindeki durumlar nedeniyle disiplin ve değerlendirme kurulu, kesin ihraç kararı alınanlar.

 

DERNEĞİN ORGANLARI :

MADDE 10 : Derneğin 4 organı vardır :

1- Genel Kurul,

2- Yönetim Kurulu,

3- Denetleme Kurulu,

4- Disiplin Kurulu

DERNEK GENEL KURULU’NUN KURULUŞ VE TOPLANMASI :

MADDE 11 : Genel Kurul derneğin en yüksek organı olup aidatını ödemiş üyelerden oluşur. Her üyenin Genel Kurul da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

a) Genel Kurul toplantısı en geç iki yılda bir, Mayıs ayının ilk pazar günü ilan edilecek saatte yapılır.

b) Genel Kurul toplantısının yeri, günü, saati ve gündemi toplantıdan 15 gün önce , İstanbul’da yayınlanan günlük iki gazetede ilan edilmek sureti ile bildirilir. Yine toplantıdan 15 gün önce olmak kaydı ile toplantının yeri , günü , saati ve gündemi toplantıya katılacak üyelerin listesi de eklenmek sureti ile mahallin “En Büyük Mülki Amirliğe” yazı ile bildirilir. Bu çağrıda, toplantı için çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantının yapılamaması halinde, arada en az bir haftalık zaman bulunmak kaydı ile ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da bildirilir. Yapılan çağrıya rağmen, ilk toplantı salt çoğunluğun sağlanamaması dışında bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek sureti ile toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ilan verilmek sureti ile üyelere duyurulur. Bu halde üyeler ikinci toplantıya ilk çağrı usulüne göre yeniden çağrılır ve toplantı gün, saat, yer ve gündem belirtmek sureti ile “En Büyük Mülki Amirliğe” toplantıya katılacak üyelerin listesi de eklenerek yazı ile bildirilir. Bu halde ikinci toplantı geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılmalıdır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

c) Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu en geç bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmakla zorunlu ve yetkilidir. Yönetim Kurulu bu zorunluluğa riayet etmeyerek Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa Denetleme Kurulu veya olağanüstü toplantı isteminde bulunan her üye , mahalli Sulh Hukuk Mahkemesine başvurabilir.

d) Toplantı yeter sayısı : İlk toplantının yapılabilmesi için Genel Kururla katılma hakkı olan üyelerin yarısından bir fazlasının ( salt çoğunluğun) hazır bulunması gerekir. İkinci toplantının yapılabilmesi için , çoğunluk şartı aranmamaktadır. Ancak katılacak üye sayısı Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üye sayıları toplamının iki katından az olamaz. Ancak Genel Kurulun derneğin feshine karar vermesi için yapılacak toplantıda , toplantı yeter sayısı toplantıya katılma hakkına sahip üyelerin en az 2/3’üdür. Bu çoğunluk sağlanamazsa , ikinci toplantıda üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir.

e) Genel Kurul, yalnız gündemdeki yazılı hususları görüşür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin 1/10’u tarafından görüşülmesi istenen hususlar gündeme ilave edilir.

f) Genel Kurul için toplantı yeter sayısı sağlanmışsa , toplantıyı başkan veya başkanın görevlendirdiği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra , toplantıyı yönetmek üzere bir başkan , bir başkan vekili ve iki katip seçilerek Başkanlık Divanı teşkil edilir.

g) Dernek Yönetim Kurulu, olağan ve olağanüstü toplantılar dışında , belirli birtakım konularda üyelerle istişare edilmesi ve prensip kararına bağlanabilmesi için karşılıklı mütalaalarda bulunmak üzere görüşme toplantıları yapar.

GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ :

MADDE 12 : Dernek Genel Kurulunun yetkileri şunlardır:

1- Derneğin diğer organlarını denetlemek, sözleşme ile kazandıkları hakları ihlal etmeksizin organları her zaman azletmek,

2- Dernek organlarını seçmek,

3- Dernek tüzüğünde değişiklik yapmak,

4- Yönetim ve denetleme kurulları raporlarını görüşmek, yönetim kurulunu ibra etmek,

5- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşerek aynen veya değiştirerek kabul etmek,

6- Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,

7- Derneğin Federasyona katılmasına veya ayrılmasına karar vermek,

8- Derneğin uluslararası faaliyette bulunmasını , yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılmasına karar vermek.

9- Derneğin feshine karar vermek,

10- Mevzuatta ve işbu tüzükte genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,

11- En üst düzeydeki organ olarak derneğin diğer bir organına bırakılmamış konuları karara bağlamak.

TOPLANTI YERİ :

MADDE 13 : Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

TOPLANTININ YAPILIŞ TÜRÜ :

MADDE 14 : Genel Kurulun toplantısı , ilan olunan ve mülki amire yazı ile bildirilen gün ve saatte ve bildirilen yerde yapılır. Genel Kurula katılmaya hakkı olan üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenmiş listedeki adları hizasına imza atarak toplantı yerine girerler. Listeden toplantı yeter sayısının gerçekleştiği anlaşılırsa , durum bir tutanakla tespit edilir ve bundan sonra Genel Kurul toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Genel Kurul toplantısını Genel Kurul Başkanı yönetir. Kurulda yapılan görüşmeler tutanağa geçirilir. Tutanak katipler tarafından tutulur ve katipler ile başkan tarafından imzalanır. Düzenlenen bütün tutanak ve belgelerin , toplantı sonunda Yönetim Kuruluna verilmesi gerekir. Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının ertelenmesini gerektirmez.

GENEL KURUL’DA KARAR ALINMASI :

MADDE 15 : Derneğe ilişkin kararlar ancak usulüne uygun olarak toplanan bir Genel Kurulda alınabilir. Kararlar, kural olarak oylamaya katılan üyelerin mutlak çoğunluğu ile (yani yarıdan bir fazlası ile) alınır. Her üyenin Genel Kurul da bir oy hakkı vardır, üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. Derneğin Genel Kurulca feshine karar verilmesi için , birinci toplantı ertelenmişse ikinci toplantıda fesih kararı için hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğunun olumlu oyu gereklidir. Yönetim Kurulu seçimi gizli oyla yapılacaktır.

YÖNETİM KURULU – TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ :

MADDE 16 : Yönetim Kurulu , 5 asil ve 5 yedek üyeden Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyelerde boşalma olduğu taktirde de yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir :

a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.

b) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.

c) Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde , bunları 10 gün içerisinde Mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.

d) Gençlik ve spor kulüpleri yönetmeliğinin 23.maddesi gereğince ve bu tüzükte Yürütme Birimi adı altında düzenlenmiş bulunan yürütme görevlilerinin ücretli veya fahri olarak ve yeter sayıda istihdamını sağlamak. Bu görevlilerin , görevlerini aynı yönetmeliğin 24.maddesi gereğince yapmalarını temin eder.

e) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

f) Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 7 gün içinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeler ile bunların ad-soy ad, baba adı, doğum yer ve yılı, meslek ve ikametgahları “Mahallin En Büyük Mülki Amirliğine” bildirilir.

MADDE 17 : Yönetim Kurulunun yedek üyelerle tamamlanması : Yönetim Kurulu üye sayısı , boşalmalar nedeni ile yedeklerinde getirilmesinden sonra , üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse Genel Kurul , mevcut Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu tarafından 1 ay içerisinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin yazılı başvurusu üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimliği duruşma yaparak dernek üyeleri ararsından seçeceği üç kişiyi, 1 ay içerisinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

DERNEĞİN ŞUBESİNİN BULUNUP BULUNMAYACAĞI :

MADDE 18 : Derneğin şubesi Avustralya Sidneyde bulunmaktadır. Sorumlusu Yasin AKDENİZ’dir.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ :

MADDE 19 : Derneğin iç denetim şekilleri aşağıdaki şekilde yapılır :

a) Genel Kurulda seçilen Denetleme Kurulu üyeleri tarafından,

b) Mahallin en büyük mülki amirliği tarafından,

c) Bağlı bulunduğu Beden Terbiyesi ve İl Spor Müdürlüğünce.

DENETLEME KURULU :

MADDE 20 : Denetleme Kurulu , 3 asil ve 3 yedek üyeden Genel Kurulca seçilir.

Denetleme Kurulu , denetleme görevini, dernek tüzüğünde tespit edilen usullere göre ve 6 ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula bildirir.

DİSİPLİN KURULU – GÖREV VE YETKİLERİ :

MADDE 21 : Genel Kurulda , yönetim ve denetleme kurulu üyeleri gibi seçilir. Üç asil ve üç yedek üyeden teşekkül eder. Yönetim Kurulu’nun isteği üzerine , sporcu, üye ve yöneticiler hakkında yapılması istenen işlemle ilgili , dernek tüzük maddeleri ve yasalara göre gerekli işlemi yapar. Kendilerine gönderilen konu ile ilgili sonucu yazı ile Yönetim Kurulu’na bildirir.

Disiplin Cezası Gerektirecek durumlar :

a-) Dernek adına düzenlenen her türlü organizasyonda taşkınlık çıkarmak, derneğin ismi, itibarı ve haysiyetini küçük düşürecek hareketler sergilemek,

b-) Toplantılara, oylamalara, tahsilatlara…vs. hile karıştırmak,

c-) Motosiklet yapılacak grup sürüşü gerektiren gezilerde, gezi öncesi grup tarafından açık oylama ile seçilen road captain (1.sürücü-Yol kaptanı)’ in talimatlarına uymamak,

d-) Yönetim kurulu tarafından alınan kararlara itaat etmemek,

e-) Üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemek,

f-) Dernek üyelerini ve dernek organlarını yanıltıcı, hileli, art niyetli, suistimal edici söz, davranış, hal ve hareketlerde bulunmak.

g-) Dernek faaliyetlerini zorlaştırıcı, geciktirici yada önleyici tutumlar sergilemek,
Madde 20 –Yönetim Kurulunun verebileceği cezalar

21’inci maddedeki a/b/c/d/e/f/g bentlerinde belirtilen durumları sergileyenler ve/veya bu durumların ortaya çıkmasında etkin rol oynayanlara verilecek cezalar aşağıdaki gibidir :

1- İhtar : Dernek Tüzüğü ve 2998 sayılı yasaya aykırı davranış içerisinde bulunan ve hareketini bilmeyerek ve istemeyerek yapan üyelere verilir.

2- Muvakkat İhraç : Kulüp içerisinde huzursuzluk yaratan, dernek tüzük ve prensiplerini çiğneyen , kanuni yasaklara uymayanlara, bilmeyerek veya bilmesi icap eden hallerde olduğu gibi böyle bir harekete bir daha tevessül etmeyeceğine kesin olarak inanılmış üyeye verilir.

3- Kesin İhraç : Dernek içinde bulunması, her yönü ile sakıncalı kişilere , tüzük , iç tüzük ve kanuni uygulamalara riayet etmeyen, kulüp amaçlarını ve gidişatını engelleyenlere verilir. Disiplin Kurulu’nun kararı bir yazı ile Yönetim Kuruluna bildirilir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında konuyu görüşerek uygulamaya koyar.

ÜYELERİN ÖDEYECEĞİ AİDAT MİKTARI :

MADDE 22 : Derneğe kayıtlı her üye , ayda 75-TL , yılda 900 .- TL aidat ödemekle yükümlüdür.

YÜRÜTME BİRİMİ VE GENEL SEKRETER :

MADDE 23 : Yürütme birimi, Yönetim Kurulu’nun uygulama kararları uyarınca kulüp hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevlidir. Yürütme Birimi sorumlusu kulüp genel sekreteridir. Genel sekreter ve genel sekretere bağlı yürütme birimi görevlileri , Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir ve ücretle görevlendirileceği gibi, fahri olarak ta yapılabilir. Bunların kulüp üyesi olması şart değildir.

MADDE 24 : Yürütme birimi görevlileri , kulüp hizmetlerinin gerektirdiği ve kulüp imkanlarının elverdiği oranda ve aşağıda belirtilen unvanlar altında yönetim kurulu tarafından istihdam edilir :

a) Genel Sekreter

b) Kulüp Saymanı

c) Kulüp Doktoru, yardımcısı,sağlık personeli,

d) Tesis ve malzeme yöneticileri ve görevlileri,

e) Spor direktörü,

f) Genel Kaptanlar,

g) Teknik yönetici ve öğreticiler,

h) Kaptanlar.

Yürütme birimi görevlileri hakkında, 1985 tarih ve 18825 sayılı resmi gazetede yayımlanan Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

DANIŞMA KURULLARI :

MADDE 25 : Yönetim Kurulu ve yürütme birimine, kulübün hizmetleri ile ilgili , spor , hukuk, sağlık, basın ve benzeri alan ve konularda danışmalık yapmak üzere, Yönetim Kurulu kararı ile danışma kurulu görevlendirilir. Kulüp danışmanları , kulüp faaliyetleri çerçevesinde , kendi konuları ile ilgili olarak yazılı görüş vermekle görevlidirler ve verecekleri raporlar, Yönetim Kurulu kararları için bağlayıcıdır.

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ :

MADDE 26 : Genel Kurul, tüzük değişikliğini, Genel Kurula katılan üye tamsayısının salt çoğunluğu ile kararlaştırabilir. İlk toplantıya üye sayısının 2/3 nün katılımıyla toplantı yapılabilir. İlk toplantıda 2/3 lük çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. İkinci toplantıda hazır bulunan üye sayısının salt çoğunluğu ile tüzük değişikliğine karar verilebilir.

KULÜPTE TUTULMASI GEREKEN DEFTERLER :

MADDE 27 : Kulüpte tutulması gereken defterler şunlardır :

1- Üye kayıt defteri,

2- Gelir gider defteri,

3- Yönetim kurulu karar defteri,

4- Demirbaş eşya defteri,

5- Alındı Belgesi Kayıt defteri,

6- Gelen giden evrak defteri,

7- Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri.

Tüm defterler noterden tasdikli olarak kullanılır.

GENEL HÜKÜMLER :

MADDE 28 :

1- Dernek amatördür.

2- Dernek siyasetle uğraşmaz,

3- Dernek binasında ve eklentilerinde kumar oynanmaz,

4- Derneğin bağlı bulunduğu üst teşekküller ve görevlendireceği yetkililer, her türlü muamelat ve kayıtların kontrolü ile yetkilidir.

5- Derneğin yönetim kurulu, üst teşekküllerden verilen emir ve kararları uygulamaya mecburdurlar.

6- Tüzükte açıklık bulunmayan durumlarda , hukuk danışma kurulu kanalı ile Medeni Kanun ve 2908 sayılı Dernekler Kanunu çerçevesinde hareket edilir.

DERNEĞİN YASAK VE İZNE BAĞLI FAALİYETLERİ :

MADDE 29 :

1- Dernek tüzükte gösterilen amaç ve bu amacı gerçekleştirmek için sürdürülecek çalışma biçimleri dışında faaliyette bulunmaz.

2- 2908 sayılı Dernekler Kanununun 5. Maddesinde bulunan yasaklar doğrultusunda faaliyette bulunamaz.

3- Türk Silahlı Kuvvetleri ve kolluk kuvvetlerinin faaliyetleri ile ilgili çalışmalarda bulunamaz.

4- Dernek yöneticileri , derneği temsil ederken tüzükte belirtilen amaç ve faaliyetler biçimine uymayan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılamazlar veya beyanda bulunamazlar ve mensuplarını bu yolda harekete teşvik edemezler.

5- Yönetim Kurulu 2908 sayılı Dernekler Kanununun 44. Maddesindeki mecburiyete uymak zorundadırlar.

DERNEĞİN FESHİ :

MADDE 30 : Derneğin feshi , iki şekilde yapılır:

1- Genel Kurul kararı ile fesih :

Derneğin Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Feshine karar verebilmesi için , tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az 2/3 sinin toplantıya katılması zorunludur. Bu surette çoğunluk elde edilemezse genel kurul çağrı usulü ile yapılarak üyelere duyurulur. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Toplantıda hazır bulunanların 2/3 çoğunluğu ile ikinci toplantıda karar alınabilir. Derneğin feshinin , 5 gün içinde Mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilmesi gerekir.

2- Mahkeme kararı ile fesih :

Dernek , 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun 50. Maddesi gereğince feshedilebilir.

MADDE 31 : Derneği feshi halinde , derneğin her türlü para , taşınmaz mal ve hakları, Genel kurul üyeleri tarafından tasfiye edilecektir.

Bu tüzükte bulunmayan hükümler ile taşınmaz mal edinme hususları, 2908 sayılı Dernekler Kanunundaki hükümlere göre uygulanır.

© Copyright 2013 Mottoman Motosiklet Klübü

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir