Yönetim Kurulu ve Görevleri

By  |  0 Comments


Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür. :

  •  Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek.
  •  Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.
  •  Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde , bunları 10 gün içerisinde Mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.
  •  Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
  •  Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 7 gün içinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeler ile bunların ad-soy ad, baba adı, doğum yer ve yılı, meslek ve ikametgahları “Mahallin En Büyük Mülki Amirliğine” bildirilir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir